Dag van de medioneerlandistiek, 1 juni 2018 (Universiteit Leiden)

Na Antwerpen, Utrecht en Gent heeft de werkgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden de eer om de vierde Dag van de Medioneerlandistiek te organiseren die zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni 2018. Verdere details over het programma volgen gauw, maar hieronder presenteren we al graag het bredere thema waarrond we de dag willen opbouwen en hopen daar alvast jullie interesse mee te wekken.

– Yves van Damme & Anna Dlabačová

Bold and boundless. De onbegrensde mogelijkheden van de medioneerlandistiek

De medioneerlandistiek kan niet zonder internationaal perspectief: dit biedt zowel uitdagingen als onbegrensde mogelijkheden. Het materiaal dat wij bestuderen kwam niet alleen tot stand als deel van een groter – Europees – cultuurgebied, maar ligt tegenwoordig ook over de hele wereld verspreid in bibliotheken en musea. Alleen al dit gegeven dwingt onderzoekers er toe internationaal te opereren en samenwerking te zoeken. Sinds de bundel onder redactie van Erik Kooper, Medieval Dutch literature in its European context (1994), is er niet meer een soortgelijke publicatie verschenen die de medioneerlandistiek als eenheid internationaal voor het voetlicht brengt. Dit terwijl ons vakgebied in toenemende mate internationaliseert (vaak wel in de ‘eigen niche’), mede door het belang van internationale samenwerking bij nationale en internationale onderzoeksfinanciering. Bovendien worden binnen het vakgebied in toenemende mate andere grenzen verlegt: denk aan de toenemende interdisciplinariteit en de toepassing en integratie van digitale technieken. Wij willen deze dag in de eerste plaats gebruiken om de rijkdom, vernieuwing en internationale relevantie van ons vakgebied te laten zien. Een tweede doel is een verkenning van de mogelijkheden om ons vakgebied nog beter bij een internationaal publiek zichtbaar te maken (bijvoorbeeld door middel van een Companion to Middle Dutch Literature).

Contact: Yves van Damme.

‘Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries’, 9-10 February 2018 (Ghent)

On 9 and 10 February 2018, a conference will be held in Ghent that aims to bring together a number of telling examples that advocate a transnational perspective for the construction and writing of the literary history (histories?) of the Low Countries in the period 1200-1800. Papers will address case studies (authors, texts, translations, mechanisms of textual production, motifs, tropes, genres) that on account of their ‘transnational’ character have fallen outside the scope of the current attempts of literary historiography. Other papers will focus on the literary infrastructure that enabled the cross-border reception of literary texts (like the repertoire of travelling theatre companies), or on case studies that are discussed in extant histories but whose impact and importance could be brought out differently (more interestingly, hopefully) in a transnational framework.

The conference will be held at the Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18, Ghent, Belgium. The KANTL is located in close proximity to the medieval city center.

More information on the conference (along with a registration form) can be found on the website.

Vacature Expert onroerend erfgoed Regionaal Landschap de Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt een expert onroerend erfgoed (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Regionaal Landschap de Voorkempen is een vzw die actief is in het Noordwesten van de
provincie Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel
en 3 districten van de stad Antwerpen ). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak
van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie -en recreatie, het
zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren
projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen
en de gemeentebesturen uit de streek.
In samenwerking met 9 gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem,
Wommelgem, Kapellen, Zoersel, Ranst, Schilde) uit ons werkingsgebied werken we aan
de zorg voor onroerend erfgoed via een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED). De focus van deze werking ligt op het bouwkundig, archeologisch en
landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te
behouden, ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en
deskundige partners willen we het erfgoed onder de aandacht brengen, zo een groot
draagvlak creëren en het veilig te stellen voor de toekomst.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar iemand om ons team te versterken als
expert onroerend erfgoed waarbij expertise rond bouwkundig erfgoed en
affiniteit met archeologie belangrijk is.

Je takenpakket.

Expert onroerend erfgoed:

 Op maat van de streek, jaaractieplannen Onroerend Erfgoed opmaken en mee
helpen realiseren op basis van het reeds gemaakte beleidsplan IOED Voorkempen.
 Missing links detecteren, inventariseren en analyseren van het onroerende erfgoed
in de Voorkempen.
 Lokaal draagvlak voor het Voorkempens Onroerend Erfgoed creëren en integreren
in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus en dat in overleg met de
verschillende actoren binnen de regio.
 Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen,
administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor
interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden van sensibiliserings-, communicatie- en
publieksgerichte initiatieven.
 Ondersteuning en advisering aan derden inzake het bestaande erfgoedinstrumentarium.
 Stimuleren en zoeken naar nieuwe initiatieven en/of projecten rond Onroerend
Erfgoed.
 Opmaak van erfgoedtoetsen voor bouwkundig erfgoed.
 Verankeren van het onroerend erfgoed in het ruimtelijk beleid.
 …

Je profiel

De kandidaat beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende
richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
 Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
 Architectuur
 Stedenbouw en ruimtelijke planning
 Monumenten- en landschapszorg
 Geschiedenis
 Bouwhistorica
 …

Je vaardigheden

 Je bent bij voorkeur vertrouwd met het werkingsgebied van Regionaal Landschap
de Voorkempen en IOED Voorkempen en kent het lokale erfgoednetwerk.
 Kennis inzake monumentenzorg.
 Affiniteit met archeologie.
 Notie van ruimtelijke ordening.
 Kennis van de wet en regelgeving inzake Onroerend erfgoed
 Consequent handelen conform het beleidsplan van de IOED en visie van de
gemeenten
 Communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zijn zelfstandig overleg te
organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te
motiveren tot samenwerking.
 Vertrouwd met het ontwikkelen van een visie en het vertalen ervan naar concrete
acties.
 Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
 Teamspeler (niet terugschrikken voor het werken met en voor anderen) .
 Affiniteit met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap in de Voorkempen.
 Vlotte schrijfstijl en kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken.
 Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen).
 Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.
 Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen.

Ons aanbod

 Voltijds contract van onbepaalde duur, maar in onderling overleg kunnen ook
andere regimes.
 Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, GSM
abonnement.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische
werkomgeving.
 Verloning volgens barema’s van provinciale overheid.
 Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 14 december 2017 naar info@rldevoorkempen.be,
met als onderwerp ‘sollicitatie expert onroerend erfgoed, en volgende documenten in
bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de geselecteerde kandidaten
via mail een thuisopdracht op 19 december 2017. Op 9 januari 2018 vinden de
sollicitatiegesprekken plaats waar de thuisopdracht wordt gepresenteerd als mondelinge
proef gevolgd door een schriftelijke proef.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Meer informatie? Ines van Limbergen gsm: 0474.74.68.94 of ines.vanlimbergen@rldv.be

Alle informatie vindt u ook op deze link.

Vacature Erfgoedcoördinator Regionaal Landschap Schelde – Durme

Regionaal Landschap Schelde – Durme (RLSD) zoekt een erfgoedcoördinator (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Functieomschrijving:

Als toekomstig erfgoedcoördinator heb je grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. onroerend erfgoed en ken je de weg naar de relevante instanties m.b.t. onroerend erfgoed.
 Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan IOED Schelde- Durme in concrete acties.
 Je brengt het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de regio in kaart.
 Je ondersteunt de betrokken gemeentes bij de uitbouw van een onroerend erfgoedbeleid en adviseert hen bij vragen met betrekking tot concrete dossiers.
 Je bouwt een kennis- en consultatienetwerk uit.
 Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle belanghebbenden binnen maar ook buiten het werkingsgebied m.b.t. onroerend erfgoedzorg – en beleid van de deelnemende gemeenten.
 Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op vlak van archeologie, bouwkunde en monumenten- en landschappen.
 Je treedt op als bemiddelaar en stemt af met de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen i.f.v. het onroerend erfgoedbeleid.
 Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren.
 Je verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op vlak van onroerend erfgoed.
 Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED werking, zowel inhoudelijk als financieel.

Profiel:

 Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen
aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
o Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
o Monumenten- en landschapszorg
o Geschiedenis
o Archeologie
o Kunstwetenschappen
 Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 Je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken in een klein team.
 Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden i.k.v. vrijwilligerswerking.
 Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 Je bent vertrouwd met de meest gangbare software en internettoepassingen (MS-office: word, excel, access, powerpoint, outlook). Kennis van GIS is een pluspunt.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.

Wij bieden:

 Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen in onderling overleg. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer aan in de hoedanigheid van bediende, voor het uitoefenen van de functie van erfgoedcoördinator voor een onbepaalde duur specifiek voor de samenwerkingsovereenkomst IOED.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (vlakbij het NMBS station).
 Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.816,72 , 5 jaar: 3.301,92 , 10 jaar: 3.569,91 , 15 jaar: 3.949,99 , 27 jaar: 4.835,18, Paritair Comité 329.1
 Maaltijdcheques, GSM, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woonwerkverkeer met het openbaar vervoer. Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.

Praktisch:

Kandidaten sturen voor maandag 15 januari 2018 een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp ‘sollicitatie erfgoedcoördinator’ met volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een schriftelijke proef en sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op woensdag 24 januari (schriftelijk, namiddag) en vrijdag 26 januari (mondeling, hele dag).
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:

Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, tel. 052 33 89 10, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be

Alle informatie vindt u ook op deze link

Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2017-2018

Met het nieuwe academiejaar in volle gang, maken we u graag attent op onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld. Dit jaar heeft de stuurgroep beslist om het lidgeld te verhogen naar €20 (in plaats van €15 de vorige jaren). Deze verhoging werd nodig geacht om de goede werking van de VMW te garanderen. Bovendien krijgt u voor dit bedrag heel wat in de plaats. We sommen de voordelen van het lidmaatschap even op:

  • U blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek. Via de nieuwsbrief verneemt u het laatste nieuws met betrekking tot activiteiten zoals conferenties, congressen, workshops, lezingen en proefschriftverdedigingen. Ook vacatures en calls for papers worden via de nieuwsbrief, de website en onze Facebook-pagina verspreid.
  • Heeft u zelf een bericht dat u graag onder de aandacht wil brengen? Stuur gerust een mailtje naar één van de VWM-secretarissen, Wouter Haverals en Micol Long, en zij doen het nodige. Zo bereikt uw bericht in één klap meer dan 500 mediëvisten.
  • Je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2017-2018 staan o.a. op het programma:
    • April 2018 – Uitstap naar de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’ (Hof van Busleyden, Mechelen) met als deskundige gids prof. Samuel Mareel (Universiteit Gent)
    • Mei 2018 – Pirenne-lezing door em. prof. Thomas Noble (University of Notre Dame)
    • Juni 2018 – Doctorandidag

De lidmaatschapsbijdrage van €20 kunt u storten op rekeningnummer BE93 5230 8078 0867 op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, met vermelding van uw naam en het werkingsjaar (in dit geval: 2017-2018). Indien u beschikt over een werkingskrediet, is het mogelijk dit bedrag terug te vorderen. Wie dit wenst kan hiervoor een bewijs van betaling aanvragen bij het VWM-secretariaat.

Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 31 januari 2017.

Misschien is uw afdeling intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM. Lid worden doet u door een e-mail te sturen naar Wouter Haverals.

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen op de VWM-samenkomsten!​