Over de VWM

Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek is een informele organisatie die mediëvisten uit diverse disciplines verenigt, van (kunst-) historici, taal- en letterkundigen tot archeologen. De VWM telt op dit moment een honderdtal leden. Het leeuwendeel hiervan is werkzaam aan een universitaire instelling, maar daarnaast telt de VWM ook heel wat mensen met een achtergrond in de erfgoedsector. Iedereen die onderzoek uitvoert naar de middeleeuwse periode kan lid worden. Geïnteresseerden kunnen zich steeds aanmelden bij het secretariaat via email – het lidgeld bedraagt slechts 20 euro. Meer informatie over lid worden vindt u hier terug.

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek ontstond in 1991 als een NFWO-contactgroep, gefinancierd met overheidssteun. Toen het NFWO besloot om niet langer contactgroepen te ondersteunen, nam de VWM de stap om haar werking verder te zetten als zelfstandige organisatie. Ze draait sindsdien volledig op de bijdragen van haar leden. De VWM is geassocieerd met de meeste Vlaamse universiteiten en onderhoudt nauwe banden met haar Nederlandse zusterorganisatie, de Onderzoeksschool Mediëvistiek en haar Waalse tegenhanger Réseau des médiévistes belges de langue française.

Het dagelijks bestuur van de VWM is in handen van twee ‘secretarissen’ die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de werkgroep en de praktische organisatie van de activiteiten. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de VWM (voorstellen tot samenwerking, …). Meer informatie over het secretariaat en de huidige secretarissen vindt u hier terug. De ‘secretarissen’ worden bij hun taken geadviseerd door een brede ‘stuurgroep’, bestaande uit ervaren mediëvisten en een afvaardiging van de doctorandi. De huidige samenstelling van de stuurgroep vindt u hier terug.

Doelstelling

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek stelt zich tot doel het onderzoek naar de middeleeuwen te ondersteunen en de samenwerking tussen mediëvisten te bevorderen. Dit doel wil de VWM realiseren door: (1) het op regelmatige basis organiseren van interdisciplinaire bijeenkomsten en activiteiten en (2) het verspreiden van informatie.

Het eerste luik: Interdisciplinaire bijeenkomsten

De VWM organiseert per jaar zo’n vijftal activiteiten. Twee of drie hiervan zijn informele uitstappen naar een tentoonstelling, een interessante site of een erfgoedinstelling waarbij betrokken experten een rondleiding geven. Een van deze uitstappen wordt samen met de Waalse zusterorganisatie Réseau des médiévistes belges de langue française georganiseerd. Daarnaast biedt de VWM ook aan doctorandi een platform. Op de jaarlijkse Doctorandidag krijgen jonge promovendi immers de kans om elkaar over de universiteiten heen te leren kennen en hun onderzoek aan anderen te presenteren. De VWM is ook ieder jaar betrokken bij de organisatie van de Mediëvistendag, in nauwe samenwerking met de Onderzoeksschool Mediëvistiek. Tot slot organiseert de VWM twee- of driejaarlijks samen met de Réseau des médiévistes belges de langue française een thematische studiedag waarbij leden van beide organisaties aan het woord komen over hun onderzoek.

Voor meer informatie over de activiteiten die dit werkingsjaar op het programma staan, zie hier.

Het tweede luik: Het verspreiden van informatie

De VWM verspreidt van oudsher een nieuwsbrief met aankondigingen van congressen, studiedagen, publicaties, vacatures, tentoonstellingen en initiatieven allerhande die relevant zijn voor de mediëvistiek. Wie zijn activiteit opgenomen wenst te zien, kan steeds het secretariaat contacteren.

De VWM tracht ook voortdurend haar online zichtbaarheid te verbeteren, onder meer door het onderhouden van een drukbezochte WordPress-blog en een Facebook-pagina.

Tot slot stelt de VWM vanaf dit jaar aan haar leden een ledenlijst ter beschikking met informatie over de onderzoeksdiscipline, – interesse, … Het is de bedoeling jaarlijks een geüpdatet versie van de ledenlijst via pdf onder de leden te verspreiden. Wie hierin niet opgenomen wilt worden, dient dit uitdrukkelijk te communiceren aan het secretariaat.